top of page
Gemensamma regler för Hamnvikens samfällighetsförening

I oktober 2003 genomfördes den anläggningsförrättning som ligger till grund för den nuvarande verksamheten i Hamnvikens samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningen kan indelas i fyra huvuddelar; vägar, sommarvattenanläggning, grönområde samt båtbrygga. Anläggningsbeslutet och annan information finns på föreningens hemsida (www.hamnviken.se). 
 

För alla medlemmars gemensamma trivsel är det viktigt att alla har en grundläggande kunskap om vårt område och att medlemmar respekterar föreningens gemensamma ”ordningsregler”.

1. Vägarna

Vägarnas bredd medger inte parkering utefter vägarna. Anlagda parkeringsplatser för korttidsparkering finns vid Furusundsleden mellan båtuppdragningsrampen och vändplanen.

 

 • Parkeringsplats och annan typ av uppställningsplats skall anordnas på tomten så långt detta är möjligt. Undantag har lämnats för parkeringsplats på grönområdet i ett fall där tomten inte är tillgänglig med bil.
   

 • Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för att anlägga en infart över grönområdet fram till den egna tomten. Anläggs infarten över ett dike skall fastighetsägaren lägga ner en vägtrumma med minst 20 cm diameter. Går infarten över föreningens vattenledning skall fastighetsägaren stå för ett skyddsrör över vattenledningen. I åtagandet ingår även att underhålla eventuellt skyddsrör och vägtrumma.  
   

 • För att underlätta vägunderhållet ska varje fastighetsägare hålla en två meter bred remsa av grönområdet längs med vägen fri från sly och växtlighet utefter den egna tomten. 

 
Eftersom vägarna inom området är enskilda vägar kan föreningen delvis bestämma regler för dessa. Föreningens ansvar är att vara väghållare, vilket innebär att säkerställa att vägarna är farbara året runt.

 

 • Högsta tillåtna hastighet är satt till 20 km/timme. Det är av vikt att trafikanterna följer allmänna trafikregler och visar hänsyn när man kör inom området. Brott mot bestämmelserna i Trafikförordningen är polisiära frågor och ligger utanför samfällighetsföreningens ansvar.
   

2. Sommarvattensystemet
Föreningens vattensystem är avsett för att distribuera hushållsvatten sommartid, d.v.s. dricksvatten samt vatten för matlagning och personlig hygien. Under vinterhalvåret eller om en del av systemet är avstängt kan hushållsvatten hämtas vid pumphusen där utvändiga tappkranar finns.
 

 

 • Eftersom föreningen ansvarar för att vattenkvaliteten upprätthålls inom distributionssystemet är det förbjudet att sammankoppla egen brunn med föreningens vattensystem.

 • Hushållsvattnet får ej användas för bevattning eller för att fylla egna reservoarer.

 • Avstängningsventilen vid tomtens anslutningspunkt skall stängas då ni lämnar Hamnviken mer än 24 timmar.
   

Vid vattenläckage och vid akut vattenbrist eller om vattenprover visar att kvaliteten på vattnet ej är tjänligt som dricksvatten kan vattenansvarig stänga av hela eller del av vattensystemet. Beslut om sådana åtgärder meddelas berörda fastighetsägare eller anslås på informationstavlorna om ett större område berörs.
 

 

 • Fastighetsägarna ansvarar för avstängningsventilen och ledningen från avstängningsventilen in på respektive tomt. En tydlig märkning med tomtnummer skall finnas vid ventilen.

 • Det är naturligtvis viktigt att fastighetsägarna kontrollerar att inga läckor finns vid avstängningsventilen eller på ledningen inom den egna tomten.

 • Då vattensystemet stängs på hösten skall avstängningsventilerna vara öppna. Ventilerna stängs av de vattenansvariga när distributionen startar på våren.

 • För att undvika framtida problem med dricksvattnet är det viktigt att alla hanterar sitt avlopp med stor försiktighet. 

 
Miljöförvaltningen i Norrtälje kommun ger tillstånd för infiltrationsanläggningar för BDT-vatten (bad-, dusch- och tvättvatten) och slutna avloppstankar. Kommunen har kunskap om hur latrin får hanteras

 

3. Grönområdet


All mark utanför de 85 enskilda fastigheterna är föreningens mark. Detta innebär att även området mellan tomtgränsen och vägen är en del av det gemensamma grönområdet. Föreningen har, enligt anläggningsbeslutet, att sköta grönområdet och följande anläggningar; gångvägar, trappor, anslagstavlor, ställning för postlådor, ställning för soptunna, dansbana med bod, boulebana, båtuppdragningsramp för mindre båtar och badbryggan mot Furusundsleden samt fotbollsplanen. Torrdasset är ett åtagande som inte ingår i anläggningsbeslutet.
 

 

 • Åtgärder som en medlem önskar vidta utanför den egna tomten kräver beslut av föreningens styrelse. Detta innebär att all trädfällning eller röjning utanför den egna tomten kräver beslut av styrelsen. Ett meddelat beslut gäller fram till nästa årsstämma varefter frågan får prövas på nytt. Enbart röjning av sly utefter vägarna enligt punkt 1 är undantaget från tillståndskravet.  

 • Grönområdet utanför tomten får inte användas för upplag eller kompost.

 • Se till att stranden är städad när ni lämnar stranden och lämna inte stolar eller badutrustning på stranden
  .

Uppläggningsplats för mindre båtar, kajaker och jollar finns på udden. 
 

 

 • Båtbockar eller presenningar skall vara märkta med tomtnummer. Respektera även att dra undan båten så att det är enkelt för andra att transportera sin båt till och från sjön.

 • Båtar som inte sjösätts får maximalt ligga på uppläggningsplatsen i två år och skall sedan fraktas till den egna tomten. 
   

Ställning för postlådor finns vid infarten. Alla tomter har en markerad plats för en brevlåda på ställningen. Utdelning i de individuella lådorna sker under juni – augusti. Övrig tid läggs posten i den gemensamma lådan. Utdelning av morgontidningar sker sommartid tills vidare även till den gamla postlådeställningen vid fotbollsplanen.
 

 

 • Respektera storleken på brevlådan så att du inte skapar problem för grannens montering av sin brevlåda. 


4. Båtbryggan


I anläggningsbeslutet från 2003 framgår att samtliga anslutna fastigheter har rätt till en bryggplats med 2 meters bredd vid bryggan. Styrelsen sköter fördelning av bryggplatser och har att ta hänsyn till individuella behov vid tilldelning av bryggplats inom ramen som är maximal båtbredd 2,7 meter och maximal vikt 3 ton.
 

 

 • Medlem som fått en bryggplats får inte vidare uthyra eller låna ut platsen.  

 • En bryggplats följer inte fastigheten vid försäljning. 

 • Uppsägning av bryggplats inför säsongen skall ske senast vid årsstämman i april.
   

Då en medlem i Hamnvikens samfällighetsförening får besök sjövägen kan förtöjning ske vid pontonen i maximalt 2 dygn. Förtöjning får ske av båtar upp till maximalt 3 ton. All förtöjning sker på egen risk och båtägaren ansvarar för eventuell skada på pontonen eller annans båt.

 • Vid vind från sydväst in mot viken är det olämpligt att ha båt förtöjd långsides vid pontonen. Anledningen är att pontonen rör sig annorlunda än den förtöjda båten vilket kan skada pontonen och/eller båten.

 • Större båtar – över 1 ton – bör ankra och förtöja fören mot pontonen eller bryggnocken för att undvika skador på pontonen. 
   

5. Övrigt


Motioner till föreningsstämman skall lämnas till styrelsen senast 31 januari. Årsstämma hålls

hålls i april.

 • Eldningsförbud gäller enligt beslut av Norrtälje kommun under perioden 1 april till och med 30 september. 

 • Att lägga nät eller att använda båt för s.k. trolling eller dragrodd är inte tillåtet. Fiske med handredskap är tillåtet. Fiskekort, som medger nätfiske med två nät, kan köpas från Alsviks fiskevårdsområde. Uppgift om vem som säljer fiskekort finns på hemsidan. 

 • Medlemmarna i samfällighetsföreningen har rätt att färdas med bil genom Alsviks by för att hämta och lämna passagerare vid Alsviks ångbåtsbrygga. 

 • De två parkeringsplatserna som är märkta ”Hamnvikens samfällighetsförening” som finns vid vändplanen får endast användas för parkering i maximalt ett dygn.
   

Styrelsen kontrollerar ägarförhållanden vid årsskiftet inför utskick av stämmohandlingar. 
 

 •  Det är önskvärt att ni anmäler ändrade kontaktuppgifter till styrelsen då en förändring sker.
   

Normalt anordnas två arbetsdagar per år, i maj och i september. För medlem som inte kan delta på vår- eller höstarbetsdagen, eller vill göra en extra insats, kan särskild arbetsuppgift erhållas som utförs vid annan tidpunkt.  Efter utförd arbetsinsats erhåller den anslutna fastigheten en restitution (återbetalning) av en del av den av samfällighetsföreningen uttaxerade årsavgiften. 


                                                                                 ---- O ----
 
Antagen av föreningsstämman
2017-04-22      

bottom of page