top of page
Detta är samfällighetens GDPR policy
 

Med hänsyn till att samfälligheten måste behandla personuppgifter för sin verksamhet så länge ett medlemskap i samfälligheten består, samt en tid därefter, är et viktigt att medlemmar är underrättade om detta. Personuppgifter sparas dock senast två år efter ordinarie stämma från datum dessförinnan medlemskapet upphörde.

De uppgifter som hanteras av samfälligheten är sådana som förutsätter verksamhetens verksamhet samt möjligheter att taxera avgifter m.m. Härmed avses exempelvis namn, adresser, personnummer m.m.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig. Styrelsen utser en ledamot som särskilt ansvarig för administration och kontakt med medlemmarna.

Medlem i samfällighetsföreningen är skyldig att till denna lämna uppgift om ägarförhållandena till fastigheten, personnummer och bankuppgifter. Därtill är det obligatoriskt att lämna uppgifter till föreningen på vilket sätt denna kan komma i kontakt med medlem – adress, mejl och telefon. Uppgifterna behandlas av föreningen för att kunna upprätthålla en korrekt medlemsmatrikel, röstlängd och debiteringsrätt samt skyldighet för medlem att erlägga ersättning m.m. till föreningen.

Adressuppgifter hanteras bara av föreningen och dess funktionärer och lämnas inte ut till utomstående.

 

Medlem har rätt att på begäran få:

  • Del av de personuppgifter som föreningen behandlar

  • Sina personuppgifter rättade om fel eller ändrade

  • Sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga och detta är möjligt utifrån föreningens policy och verksamhet


Om samfällighetsföreningen hanterar personuppgifterna i strid med denna policy och Dataskyddsförordningen har medlem rätt att lämna in klagomål om detta. Sådant klagomål ska inges till Datainspektion.

bottom of page