top of page


 
Bryggplatser upplåts enbart till medlemmar i Hamnvikens samfällighetsförening. Byggplatsernas bredd är mellan 2 meter och 3 meter (för närvarande 2,0, 2,5 och 3,0 meter). Maximal båtbredd är 30 cm smalare än respektive bryggplats. Detta innebär att en maximal bredd på båt som kan erhålla bryggplats är 2,7 meter. Maximal vikt är 3 ton. Tilldelad bryggplats får ej hyras ut eller lånas ut. Byggplats följer inte fastigheten vid försäljning. Bryggplatsen kan återtas om Du inte följer ordningsreglerna eller anvisningar. Skulle bryggplatsen återtas är erlagd avgift förverkad.
 
1. Anvisning av bryggplats och ändring av bryggplats


Styrelsen för samfälligheten fördelar bryggplatser och utser hamnansvarig som har att kontrollera ordningen i hamnen. Bryggplatsinnehavaren äger inte en viss plats utan har bara rätten att disponera platsen under betald säsong. Bryggplatsinnehavare som byter båt kan inte kräva att få byta plats om båten inte är lämpad för den tilldelade platsen. Ändras behovet så skall nya önskemål framställas till styrelsen i god tid. Föreningens försöker lösa de behov som medlemmarna har inom angivna ramar. Styrelsen kommer löpande att se över fördelningen av bryggplatser. Du har att acceptera de förändringar som blir aktuella. Föreningen kommer att svara för flyttning av bojtyngder i samband med sådana åtgärder. Det kan dock bli nödvändigt för bryggplatsinnehavaren att byta bojtyngd och kätting i detta sammanhang. Ett sådant byte utförs och bekostas av bryggplatsinnehavaren. Önskar Du säga upp tilldelad bryggplats så skall Du meddela styrelsen detta innan föreningens årsstämma, i annat fall ansvarar Du för att betala avgiften även för den kommande säsongen.
 
2. Förtöjning och tillsyn
 
Båt skall förtöjas mellan brygga och boj. Förtöjningen skall göras så att bryggan eller angränsande båtar ej skadas. Ankare får endast användas för tillfällig förtöjning vid pontonen. Bojtyngden, kättingen, schackel och bojen skall vara dimensionerad för att hålla båten på plats i hårt väder. Bryggan har ett utsatt läge för sydvästliga vindar. Ha därför som vana att alltid förtöja för storm. Förtöjningen i bryggan skall ske med två separata fjäderförsedda tampar. Båtägaren ansvarar för all förtöjningsutrustning är väl dimensionerad för den aktuella båten.  Förtöjningsfjädrarna skall fästas i bryggringar som skall skruvas i bryggstocken. Båten skall utrustas med minst två fendrar på var sida. Båtägaren skall hålla båten väl länsad och se till förtöjningsanordningarna regelbundet. Båtägaren skall även regelbundet kontrollera bojkättingen. Boj samt alla förtöjningsanordningar i bryggan skall monteras bort under vintersäsongen. Enbart bryggringen får vara kvar i bryggan under vintern. Linan som fästs i kättingen från bojtyngden skall fästas i land d.v.s. ej i bryggan. Flytande linor får inte användas till kättingen.
  
3. Övrigt


Båtägaren ansvarar för eventuella skador som kan uppstå, på brygganläggningen och på andra båtar, om förtöjningen av båten är bristfällig. Båtägaren ansvarar även för skador som orsakas av anordningar som fästs i bryggan, t ex kryckor. Styrelsen rekommenderar att båten är försäkrad för att täcka det ekonomiska ansvaret vid denna typ av skador. 
 
Kontaktuppgifter ska lämnas av den som ansvarar för båten inom familjen så att hamnansvarige kan nå respektive båtägare per telefon eller e-mail.

 

Stämman fastställer bryggplatsavgifternas storlek och tidpunkten då avgiften förfaller till betalning. Tilldelas bryggplats under året skall full avgift erläggas. Uppgift om avgiftens storlek och hur denna skall inbetalas framgår i protokollet från årsstämman.

 

Båt skall framföras med reducerad fart inom hamnområdet. Trafiken skall ske så att störningar ej uppstår för badande och andra. 
 
Finner styrelsen att en båt är bristfälligt förtöjd eller i sådant skick att den äventyrar ordning och säkerhet i hamnen kan styrelsen eller den styrelsen utser som ansvarig för bryggan, utan båtägarens hörande och på dennes bekostnad, vidta erforderliga åtgärder för att minimera skada och även flytta båten.
 


                                                                                      ---- O ----
 
Antagen av föreningsstämman 2017-04-22


 

Bryggplats regler
bottom of page