Go to Top

Historik

HAMNVIKEN, KORTFATTAD HISTORIK

1852-57 laga skifte i Alsviks by
1858 ursprungsfastigheten registreras efter laga skifte i Alsviks by
1952 Sven-Magnus Sturesson Idar köper Alsvik 3:18
1953 väg till Furusund, planarbetet påbörjas
1954 bilfärjeförbindelse Furusund – Köpmanholm
1955 byggnadsplanen fastställs,
Avstyckningsförrättningen § 1-13 med bilaga A-C.
Karta över Alsvik 3:18 1954 22 mars
1956 avstyckningsförrättningen fastställs, tomtförsäljningen påbörjas, bilfärjeförbindelse Yxlan – Blidö.
1957 tomtägarna väljer en interimsstyrelse.
1958 Alsviks tomtägareförening bildas, stadgar antas, automattelefon installeras.
1962 Sommarvattenledningen börjar byggas, elektricitet installeras.
1963 Alsviks Tomtägareförening ändrar namn till Hamnvikens Tomtägareförening, Hamnvikens Vägsamfällighet bildas.
Ny telefonkiosk med tremyntstelefon.
1964 Sommarvattenledningen färdigställs. Trappor till badviken byggs, handelstomten på udden (Alsvik 3:284) avstyckas, båtplatsavgifter införs.
1968 Badbryggan och dansbanan byggs i egen regi.
1969 Utbyggnad av båtbryggorna, byggnadsplanen för Alsvik 3:340 (Hamnängen) fastställs.
1970 Byggnadslov för dansbanan.
1971 Länsstyrelsen fastställer stadgar för Alsviks fiskevårdsområde, som bildades 1967-70. En ny brunn borras med 103 meters djup, Hamnvikens Tomtägareförening övertar fastigheterna Alsvik 3:18 och 3:284. Överlåtelse utan vederlag 1971-10-15.
1972 Pumphus 2 byggs. Hamnvikens Tomtägareförening får lagfart för fastigheterna Alsvik 3:18 och 3:284, gemensam styrelse i vägsamfälligheten och tomtägareföreningen.
1974 Bryggorna repareras.
1975 Januari spolas ca 35 m av den inre bryggan bort i samband med storm och högt vattenstånd, bryggan byggs om.
1976 Utbyggnad av bryggorna.
1977 Reparation av infarten.
1978 Stämmorna beslutar att inga arvoden skall utgå till styrelse och revisorer
1979 Stämmorna beslutar att återbetalning av del av medlemsavgiften skall ske efter fullföljd arbetsdag.
1980 Ny- och ombyggnad av bryggan ca 50 m samt nock, båtplatsavtal, första flåsardagen, förbud mot trädfällning utanför tomtgräns.
1982 Bryggan mellan platserna 34 och 47 repareras i egen regi.
1983 Dansbanan byggs om i egen regi.
1984 Två gästbojar läggs ut, badbryggan byggs om i egen regi.
1986 Boden vid dansbanan byggs om i egen regi.
1987 Fotbollsplanen dräneras, rör och brunn grävs ned.
1991 Ny hydrofor installeras i pumphus 2, stigen från trapporna till båtbryggan åtgärdas i egen regi.
1992 Nya vägtrummor vid svängen till sjön.
1993 Grönområdesplan upprättas av skogsvårdsstyrelsen, stigen från trapporna till bryggan åtgärdas med trappsteg mm i egen regi.
1997 Trapporna till badviken byggs om, Hamnvikens Vägsamfällighet upplöses. Hamnvikens samfällighetsförening bildas, Tomtägareföreningens stadgar. anpassas till samfällighetsföreningens, bryggan repareras,
1998 Den inre bryggan och nocken byggs om, dricksvattenanläggningen kompletteras med bl.a. tidstyrning och vattenmätare.
1999 Mellersta delen av bryggorna byggs om, Tomtägareföreningen blir medlem i Föreningen Alsviks Ångbåtsbrygga.
2000 Dricksvattendistributionen omfördelas mellan pumphusen, samfällighetsföreningen blir medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar.
2001 Tomtägareföreningen träffar avtal med Alsviks Byalag och Föreningen Alsviks Ångbåtsbrygga angående motorfordonstrafik till bryggan. ångbåtsbryggan återinvigs.
2003 Gästbojarna byts, informationskiosk monteras, nytt förråd i pumphus 2, Alsvik ga:5 utvidgas till att omfatta alla gemensamma anläggningar inom Hamnviken vid anläggningsförrättning, fastigheterna Alsvik 3:18 och 3:284 övertas av samfällighetsföreningen, verksamheten i Tomtägareföreningen upphör.
2004 Stämman beslutar att Tomtägareföreningen skall upplösas, all verksamhet sköts av Hamnvikens samfällighetsförening, Webbplatsen www.hamnviken.se registreras, skatteverket avregistrerar Hamnvikens Tomtägareförening som därmed är upplöst.
2005 Oktober byggdes bryggan om, från plats 47 fram till nocken.
2006 Under våren renoverades hela vägnätet, den hårdgjorda delen av vägen från fyrvägskorsningen vid ängen till tomt 9 rivs upp, på den övriga delen av den hårdgjorda vägen grusades. Hela vägnätet är nu grusväg. Vattenanläggningen kompletteras med en förbindelse ledning mellan tomt 18 och 26.
2006-2007 Hösten/vintern grävde Vattenfall ned högspänningsledningen från transformatorn vid tomt 69 till transformatorn vid tomt 32. Samtidigt byttes de två transformatorerna ut till små ”kiosker”. De serviceledningar som var berörda grävdes också ned. På vägen ned mot sjön anlade Vattenfall en mötesplats med fyllnadsmassor från entreprenaden.
2007 Pumpen i pumphus 1 byts ut, vattenanläggningen kompletteras med avstängningsventiler. Åkbar gräskippare införskaffas. Ny bro över diket vid fotbollsplanen tillverkas i egen regi.
2008 Förråd vid pumphus 2 byggs i egen regi. Distributionsledningen för vatten har förbättras genom utbyte av ledningen mellan tomt 26 till 32. Elabonemanget för pumphus 3 sägs upp.